O mediácií

Mediáciu je možné chápať ako komplexnú metódu, ktorá umožňuje kultivovane riešiť spory s ľudmi, na ktorých nám záleží, s ktorými chceme alebo potrebujeme udržiavať korektné vzťahy.

O mne

Ing. Ján Snopko mediátor zapísaný v registri mediátorov vedeného Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky pod ev. č. 1407 Konflikty, právne spory a problémy sú súčasťou nášho každodenného života. Často dochádza k  vzájomnému  prekrývaniu  sa...

Mediácia

Mediácia ako mimosúdne riešenie sporov je upravená zákonom č. 420/2004 Z. z. o mediácii. Mediácia (z lat. mediare = byť uprostred) ide o pokojné riešenie sporov prostredníctvom tretej osoby, ktorá stojí akoby medzi dvoma sporovými stranami a pomáha týmto stranám dospieť k dohode. Mediácia...

INFORMÁCIE