Čo je mediácia

Mediácia je mimosúdna činnosť, pri ktorej osoby zúčastnené na mediácii pomocou mediátora riešia spor,
ktorý vznikol z ich zmluvného vzťahu alebo iného právneho vzťahu. Spor je možné riešiť v ktoromkoľve štádiu, prípadne aj počas prebiehajúceho súdneho konania.

Vzťahuje sa na spory, ktoré vznikajú z:
občianskoprávnych vzťahov, rodinnoprávnych vzťahov,obchodno – záväzkových vzťahov a pracovnoprávnych vzťahov