O mne

Ing. Ján Snopko

mediátor zapísaný v registri mediátorov vedeného Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky pod ev. č. 1407

Konflikty, právne spory a problémy sú súčasťou nášho každodenného života. Často dochádza k  vzájomnému  prekrývaniu  sa právnych sporov a problémov s osobným životom, pričom spôsob, akým sa právne spory a problémy riešia, spravidla vo výraznej miere zasahuje nielen kvalitu života osoby, ktorej sa bezprostredne týka ale aj ďalších osôb.

Iste, mnoho z konfliktov, právnych sporov a problémov  dokážeme úspešne riešiť aj sami alebo prostredníctvom rozhodovacej autority. No existujú aj také, ktoré sa napriek snahe riešiť nedarí, alebo pri ktorých jednoducho chcete mať istotu, že riešenie je výlučne vo vašich rukách.

Práve vtedy môže byť veľmi nápomocná nestranná osoba, ktorá je odborníkom v oblasti riešenia konfliktov, efektívnej komunikácie a práva, ktorá vás bude sprevádzať pri hľadaní riešenia vášho vlastného problému, konfliktu či právneho sporu,  pomôže vám zmeniť pohľad na situáciu, v ktorej ste sa ocitli  a  zamerať sa na budúcnosť tak, aby ste sami mohli dospieť k spokojnosti a vyriešeniu veci.