Mediácia

Mediácia ako mimosúdne riešenie sporov je upravená zákonom č. 420/2004 Z. z. o mediácii.

Mediácia (z lat. mediare = byť uprostred) ide o pokojné riešenie sporov prostredníctvom tretej osoby, ktorá stojí akoby medzi dvoma sporovými stranami a pomáha týmto stranám dospieť k dohode.

Mediácia je dobrovoľný, dôverný proces, pri ktorom tretia, nezávislá osoba napomáha stranám k vyriešeniu ich sporu, a to dohodou. Ide o intervenciu, sprostredkujúcu účasť tretej osoby v konflikte vtedy, keď účastníci sporu prestanú spolu komunikovať, resp. vyjednávať.

Na to, aby mediácia mohla byť úspešná, je dôležité, aby pomoc tretej osoby, teda mediátora, bola akceptovaná oboma stranami sporu. Táto pomoc zo strany mediátora je neutrálna, nezaujatá.

Mediácia je dobrovoľný proces, ktorý je kontrolovaný stranami sporu, a kde je možné predpokladať isté riešenie a je zameraný na záujmy strán sporu. Ide o flexibilný a menej formálny spôsob riešenia sporu, ktorý je rýchlejší a lacnejší ako súd, je alternatívou, ktorá nenahrádza iné tradičné formy riešenia konfliktov.

Výhodou je, že strany sporu sa kedykoľvek môžu rozhodnúť mediáciu ukončiť, preto je vylúčené, aby mediácia vyústila do takého riešenia, ktoré si strana sporu neželá alebo ktoré by v žiadnom prípade nedokázala predvídať.

Mediácia môže pomôcť najmä:

  1. dosiahnuť dohodu založenú na záujmoch strán sporu,
  2. promptne vyriešiť spor, konflikt,
  3. zabezpečiť diskrétnosť a mlčanlivosť,
  4. redukovať negatívne emócie na oboch stranách sporu,
  5. prekonať krízu vo vzťahoch a pokračovať vo vzájomnej kooperácii a spolupráci.